Pahalgam - Kashmir
Groenteman in Pahalgam centrum
Vegetable shop in Pahalgam Centre