Zong Dog Palri Fo-Brang Gompa alias Durpin Gompa op Durpin Hill (1372m)
1976 ingewijd door de Dalai Lama